اجرای دربهای کشویی نیمه اتوماتیک در کلینیک پزشکی  - یوسف آباد

تصاویر کامل پروژه